This is an example of a HTML caption with a link.
volkan div içi
camcumgirls

UMKE Faaliyetler

İlde bulunan tüm kamu sağlık kuruluşlarının afet planlarını denetler ve düzenler.

Tüm kamu hastanelerinin afet ve olağanüstü durum tatbikatlarını düzenler, uygular ve uygulatır.

İldeki afet hazırlıklarında kullanılacak malzemelerin temini,planlanması ve alımından sorumludur.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi doğrudan, İl Sağlık Müdürüne bağlı olarak görev yapacaktır.

Birim, olağanüstü duruma dönüşebilecek olası risklerin belirlenmesi ve mümkün olanların ortadan kaldırılmasına yönelik hafifletme, mevcut tüm risklere yönelik hazırlık, olay sonrası dönemde iyileşme yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi ve tüm bunlarla ilgili planlama, yönetim sisteminin geliştirilmesi, gerekli eğitimlerin verilmesi, müdahale birimlerinin oluşturulması ve çalşmaların gerçekleştirilmesi faaliyetlerini organize ve koordine eder.

İl genelinde sağlık afet yönetim organizasyonunun oluşturulması ve organizasyon sisteminin kurumsallaştırılarak kalıcılığının sağlanması, bu konuda gerek il, gerekse ülke düzeyinde kurum ve kuruluşlar arası işbirliğini ve koordinasyonun sağlanması.

Ülkemizde öncelikle sivil savunma birliği olan bölgelerden başlanmak üzere her ilde afetlerde profesyonel müdahelede bulunacak, özellikle gönüllü sağlık personelinden oluşan (UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin kurulması) yıllık temel ve sürekli eğitim programlarının oluşturulması ve gerçekleştirilmesi.

Medikal ekipte yer alan personelin katılımı ve görevlendirilmesi ile ilgili yazışma ve diğer prosedürlerin takip edilmesi.

Medikal ekiplerin kişisel, tıbbi ve afetlere sağlık müdahelesi kapsamında gerekli her türlü lojistiklerinin temini ve sürekliliğinin sağlanması.

Medikal ekiplerin gerektiğinde başka il ve ülkelerde meydana gelebilecek afetlerde kurtarma faaliyetlerine katılımının sağlanması.

Afet noktalarından acil tedavi merkezlerine güvenli ve hızlı nakli sağlayacak, ihtiyaca uygun donanımda nakil araçlarının temini, bu konuda kurum ve kuruluşlar arası işbirliği ve organizasyonun sağlanması.

Afet sonrası gerekli acil tedavi hizmetlerini sağlayacak sağlık kuruluşlarının olağanüstü durumlara uygun, yapılanmalarının, organizasyonlarının, düzenlemelerinin ve lojistiklerinin sağlanması, buralarda görev alacak personelin eğitilmesi.

Gerektiğinde afete en yakın noktada ameliyat dahil ileri acil müdahalelerin yapılabileceği seyyar acil tedavi ünitelerinin (yoğun bakım, hasta yatağı vb..) temini, kullanımı ve bunların kullanımı ile ilgili yerel ve bölgesel kapasite oluşturulması.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri ile ilgili sağlıklı ve doğru veri toplamak, gelen verileri derlemek, güvenirliğini doğrulamak, gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamak.

Gerektiğinde afetlerde sağlık hizmetleri çalışmalarına katkıda bulunmak amacı ile ilde bir danışma kurulu oluşturmak, toplanmasını ve toplantılarda alınan tavsiye niteliğindaki kararların uygulanmasını sağlamak.

Birimin yazışmalarını yürütmek, arşivlerini oluşturup, sürekliliğini sağlamak.

Birim ve çalışmalarını tanıtmak için konu ile ilgili olarak çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlen toplantıları Bakanlığa bildirerek katılımcı ve/veya konuşmacı olarak katılabilmek.

Birimin çalışma raporlarını hazırlayarak üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa ve ilgili birimlere göndermek.